ODLUKA O POVEĆANJU CIJENE

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE GRADSKO VIJEĆE GRADA DUGE RESE 17. 07. 2014. DONJELO  ODLUKU O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA OD RODITELJA-KORISNIKA USLUGA. PREMA ČLANKU 5. EKONOMSKA CIJENA ZA 10-SATNI PROGRAM ZA 2014. god. IZNOSI 1. 700,00 kn.

 

PREMA ČLANKU 6. RODITELJ – KORISNIK USLUGE DJEČJEG VRTIĆA KOJI IMA PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE PLAĆA 750, 00 kn MJESEČNO ZA REDOVITI PROGRAM (cijena je jedinstvena za sve korisnike).

 

PREMA ČL. 7 RODITELJ-KORISNIK USLUGE KOJI IMA PREBIVALIŠTE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE S GRADOM DUGA RESA SKLOPILA UGOVOR O SUFINANCIRANJU  CIJENE USLUGE, RODITELJ SUDJELUJE U CIJENI USLUGE SUKLADNO ODLUCI PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

 

PREMA ČL. 8 – ZA DRUGO DIJETE IZ OBITELJI UTVRĐENA CIJENA USLUGE JE 600,00 kn, a ZA TREĆE DIJETE JE BESPLATNO (ako istovremeno koriste vrtić).

 

 

(Cjelokupnu odluku možete pronaći na panoima za roditelje ispred odgojne skupine Vašeg djeteta.)

 

 

PROMJENA OBRAČUNA ZA GODIŠNJI ODMOR

Odlukom Gradskog vijeća o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Duga Resa od roditelja – korisnika usluga (od 17. srpnja 2014.) promijenjen je iznos umanjenja naknade za korištenje godišnjeg odmora.

 

Naime, svaki roditelj-korisnik usluga ima pravo korištenja godišnjeg odmora do 22 radna dana tijekom kalendarske godine. Za to mu je razdoblje dosad cijena umanjivana za 60 %. Novom odlukom od 17.07.2014., ta se cijena umanjuje za 50 %.