REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGA RESA

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-01/14-02/229

URBROJ:2133/78-03/14-908

Duga Resa, 03. rujna 2014. godine

 

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97,107/07 i 94/13.) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Duga Resa, Upravno vijeće ustanove Dječjeg vrtića Duga Resa na sjednici održanoj dana 29.kolovoza 2014.godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa. Pročišćeni tekst obuhvaća odredbe Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u dječje jaslice i vrtić Duga Resa donijete 03.03.2011. godine i dopune Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u ustanovu Dječje jaslice i vrtić Duga Resa donijete 30.10. 2013. godine

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece (u daljem tekstu:Pravilnik) utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječje jaslice i vrtić Duga Resa (u daljem tekstu: Vrtić) i uvjeti pod kojim dijete može biti ispisano iz Vrtića.

Članak 2.

Zahtjevi za upis primaju se za djecu koja će do 31. kolovoza tekuće godine navršiti šest mjeseci života pa do polaska u osnovnu školu.

U novu pedagošku godinu upisuje se broj djece sukladan slobodnim mjestima u skupinama prema važećim pedagoškim standardima.

Članak 3.

Pravo korištenja usluge ustanove imaju i djeca s prebivalištem na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave po istim kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom. U slučaju da ta jedinica lokalne samouprave ne sufinancira troškove ekonomske cijene usluga, roditelj korisnik plaća punu ekonomsku cijenu usluge.

 

 

 

II. MJERILA I POSTUPAK UPISA DJECE U VRTIĆ

Članak 4.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Članak 5.

Kriteriji za prijem djece u Vrtić se primjenjuju za zahtjeve primljene po natječaju prema mjerilima i postupcima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovni program u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97., 107/07 i 94/13).

Članak 6.

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati primjenit će se sljedeći kriterij i redosljed za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja kako slijedi:

REDNI

BROJ

OPIS KRITERIJA

BROJ

BODOVA

1.

Dijete s oba zaposlena roditelja

10

2.

Dijete samohranog zaposlenog roditelja *

10

3.

Dijete čija su oba roditelja na redovnom školovanju

10

4.

Dijete čiji je jedan roditelj na redovnom školovanju, a drugi je zaposlen  

10

5

Dijete iz obitelji s troje ili više djece

7

6.

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

5

7.

Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen

5

8.

Dijete iz obitelji s teže bolesnim roditeljem

3

9.

Dijete u godini prije polaska u školu

3

10.

Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

3

11.

Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje

1

12.

Dijete korisnika doplatka za djecu

1

 * samohranim roditeljem prema članku 99. Obiteljskog zakona smatra se roditelj koji skrbi o djetetu ako je drugi roditelj umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi, lišen potpune poslovne sposobnosti, djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb ili je spriječen.
Roditelji bez obzira žive li zajedno ili odvojeno ravnopravno, zajednički i sporazumno skrbe o djetetu osim u prethodno navedenim slučajevima.

• Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika, čija djeca s početkom nove pedagoške godine neće navršiti 6 mjeseci života, neće biti bodovani po ranije navedenim kriterijima nego će biti uvršteni na konačnu listu s nula bodova prema datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.

 

 

Članak 7.

Prosudbu o načinu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u odgojne programe donose ravnatelj/ica i stručni suradnik Vrtića sukladno smještajnim i kadrovskim mogućnostima ustanove.  Uz zahtjev za upis roditelj/skrbnik djeteta s teškoćama u razvoju dužan je predočiti Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, te presliku medicinske dokumentacije o vrsti teškoće.

Članak 8.

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz navedene tablice zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja/ica od većeg broja bodova do najmanjeg.

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva podnositelja/ica ostvaruje jednak broj bodova svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijega ka mlađemu.
 Zahtjev za upis s manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev podnositelja/ice s većim brojem bodova ukoliko za dijete tog drugog podnositelja/ice ne postoji slobodno mjesto u dobno odgovarajućoj odgojnoj skupini.

Ravnatelj može diskrecionom odlukom odobriti vanredni prijem djeteta, sukladno slobodnom mjestu u skupini, o čemu podnosi pismeno izvješće povjerenstvu za upise.

Naknadni upis djeteta koje nije upisano na listi prioriteta odobrit  će se samo pod  uvjetom slobodnog mjesta u odgovarajućoj grupi s obzirom na dob djeteta, odnosno grupu.

Članak 9.

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz vrtića ili jaslica u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih će se utvrđivati broj bodova kao i za svu novoprimljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.                                                               Izuzetak od pravila iz prethodnog stavka ovog članka su djeca koja zbog svog trenutnog zdravstvenog stanja n e pohađaju Vrtić više mjeseci ili cijelu pedagošku godinu.

Članak 10.

Svake godine najkasnije do 15. svibnja, na oglasnoj ploči i na web stranici Vrtića, objavljuje se oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.                                        

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obavezno:                                                - rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva                                            

 - naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,                            

 - vrstu programa za koje se vrši upis                                                                              

-  rok i mjesto objave rezultata upisa

Članak 11.

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u roku koji je naveden u oglasu.                                                                                                               1. Uz ispunjen zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:                                                          

2. Potvrde o radnom statusu roditelja /potvrdu o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica /dokaz o statusu poljoprivrednika/za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje                                                

3. Presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata                                                                                                          

4. Liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja                                                                                                       

5. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb za djecu s teškoćama u razvoju   

6. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu                                                  

7. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje                                 

8. Druge dokaze (dječji doplatak,alimentacija, itd.) kojim se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić.                                                                                                      

Za točnost podataka iz prethodnog stavka ovog članka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelji/ce zahtjeva. Dokazi iz ovog Članka podnose se u svrhu ostvarivanja prednosti kod upisa djeteta. Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu  priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozvati na prednost pri upisu.

Članak 12.

Na osnovu navedenih kriterija za svako  dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.

Članak 13.

Djeca se upisuju u Dječji vrtić i raspoređuju u odgojne skupine prema mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom, a njihov broj sukladan je broju slobodnih mjesta u odgovarajućoj odgojnoj skupini.

III POVJERENSTVO ZA UPIS DJECE

Članak 14.

Zahtjeve za upis djece razmatra Povjerenstvo za upis djece koje imenuje Upravno vijeće u sljedećem sastavu:                                                              

1. ravnatelj/ica vrtića                  predsjednica Povjerenstva                                                           

2. stručni suradnik                    – član                                                                                                  

3. predstavnik Upravnog vijeća - član

Članak 15.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.                      

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.                                                                   

Povjerenstvo je dužno najkasnije za 30 dana po zaključenju roka za podnošenje zahtjeva za upis donjeti Odluku o rezultatima upisa.

Članak 16.

Rezultati upisa kao i lista čekanja s imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici vrtića, u obliku liste.

Članak 17.

Protiv odluke Povjenstva o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja  odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči.

Članak 18.

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.Nepravovremenu žalbu  i  žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti. Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Povjerenstva u dijelu koji se odnosi na žalitelja/icu ili uvažiti žalbu na način da se žalitelju/ici odredi novi broj bodova.

Članak 19.

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

                                                        Članak 20.

Na temelju konačne liste djeca se primaju u Vrtić.                                                         

 Za djecu koja ne mogu biti primljena u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.                                  Kod primanja i rasporeda djece Vrtić će maksimalno uvažavati želje roditelja, u skladu s mogućnostima ustanove.                                                                       

Tijekom godine Vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanja kapaciteta ili slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redosljedu utvrđenom na listi, sukladno odgovarajućoj dobnoj skupini.

 

IV. POSTUPAK UPISA

Članak 21.

Prije uključivanja u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obavezan:

- obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni razgovor s članom stručne službe Vrtića.                                                                                                                            

- potpisati s Vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve ranije navedene obveze.                                                                                 

Dijete također ne može pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

Članak 22.

Upis se vrši najkasnije do prvog tjedna mjeseca rujna tekuće godine.

V. ORGANIZACIJA RADA S NOVOUPISANIM POLAZNICIMA VRTIĆA

Članak 23.

Tijekom mjeseca lipnja Vrtić organizira informativni roditeljski sastanak   s roditeljima novoupisane djece s ciljem pripreme roditelja i djeteta za boravak djeteta u ustanovi.                                                                              Krajem kolovoza tekuće godine za djecu jasličkog uzrasta Vrtić organizira adaptacijske pripreme uz prisustvo roditelja.

Članak 24.

Djeca upisana po oglasu započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine.

                                             

Članak 25.

Djeci se osigurava prijelaz iz jedne u drugu odgojnu skupinu ukoliko u odgojnoj skupini koja se traži ima slobodnih mjesta, o čemu brinu ravnateljica i stručni suradnik Vrtića. 

Ravnatelj i stručni suradnik Vrtića može premjestiti dijete iz jedne u drugu radnu jedinicu ukoliko to zahtjevaju uvjeti rada i potrebe organizacije djelatnosti.                                                                                                            

Zbog preseljenja roditelja, odnosno skrbnika ili drugih opravdanih razloga djete  može biti premješteno iz jednog u drugi objekat u sastavu vrtića, ako u tom drugom objektu postoje uvjeti za prihvat djeteta.    

Članak 26.

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.                            

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj dijete ranije ostvarivalo programe.

VI. ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

Članak 27.

Ispis iz vrtića vrši se usmenom ili pisanom izjavom upućenom odgajatelju skupine i računovodstvu ustanove.

Članak 28.

Temeljem odluke Upravnog vijeća ustanove Vrtić može jednostrano raskinuti Ugovor i izvršiti ispis djeteta ukoliko roditelj-korisnik ne podmiruje troškove boravka djeteta u ustanovi duže od dva mjeseca uzastopno o čemu ravnatelj/ica pismeno obavještava roditelja-korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se nakon proteka roka od 8 dana, od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

                                                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                                          v.r. Miroslav Furdek