Službenik za informiranje  – tajnik Dječjeg vrtića Duga Resa

Adresa: Kasar 17, Duga Resa
telefon: 047/841-110
fax: 047/537-714
e-mail:
vrticdresa2@gmail.com

N A P O M E N A !

Umoljavamo korisnike prava na pristup informacijama da radi sigurnosti zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama, svoje zahtjeve u pisanom obliku dostavljaju osobnim dolaskom, putem pošte ili elektronske pošte (vrticdresa2@gmail.com ). Također, korisnici prava na pristup informacijama  mogu zatražiti i usmeno, a o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Pravo na pristup informacijama korisnici prava na pristup informacija (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem sljedećih zakonskih i podzakonskih akata:

  1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13);
  2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 77/11)
  3. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10).

Korisnici prava na pristup informacijama, pravo na pristup također ostvaruju temeljem općih akata Dječjeg vrtića Duga Resa i to:

1. Odluke o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

 

Pristup traženim informacijama može se ostvariti putem ispunjenog  Zahtjeva za pristup informacijama.