Službenik za zaštitu osobnih podataka – tajnik Dječjeg vrtića Duga Resa

Adresa: Kasar 17, Duga Resa
telefon: 047/841-110
fax: 047/537-714
e-mail: vrticdresa2@gmail.com

 

N A P O M E N A !

Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11, 106/12.) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka temeljem pisane Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA

KLASA: 601-01/14-03/377

URBROJ: 2133/78-01/14-1054

Duga Resa, 08. prosinca 2014. godine

 

 

Temeljem članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i članka 29. stavak 6.Zakona o radu (NN br. 93/14) ravnateljica Dječjeg vrtića Duga Resa Mira Štedul, dana  08.prosinca 2014. godine donosi

 

 

ODLUKU

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

 

 

Članak 1.

Zdenka Matičić, na radnom mjestu tajnice ustanove, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Duga Resa.

 

 

Članak 2.

     Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove:

 

-          vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

-          upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

-          upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

-          brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

-          omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

-          surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenice za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.                                                          

          Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka(email:vrticdresa2@gmail.com   tel.:047/ 841-110;fax: 047/537-714)

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Duga Resa.

 

 

Ravnateljica

Mira Štedul

 

   

opširnije >